Hallo lieve mensen,

Bedankt voor het lezen van mijn eerste bericht en ik kreeg ook al wat mooie reacties over het persoonlijke stuk. Dat ga ik in deze blog verder uitleggen. Ik kwam namelijk niet zomaar tot deze keuze.

In 2019 realiseerde ik me dat ik niet mijn eigen leven leidde en me in zat te houden door een ervaring tijdens de opleiding tot Begeleider Familieopstellingen. Wat had ik nodig om wel voluit te kunnen leven? Om alleen nog maar te doen wat goed voelt? Ik besloot mijn huis te verkopen in Zwolle en naar Nijverdal te verhuizen om dichterbij familie te wonen. Ook zei ik m’n vaste nieuwe baan op en dook het ondernemerschap in. Ook wilde ik iets vaker op vakantie naar Spanje. In datzelfde jaar gebeurde alles en het ging van een leien dakje totdat Corona aanbrak. Daarna ging het fantastisch.

Bizar om op te schrijven want Corona heeft er voor gezorgd dat ik nog beter kon voelen wat mij diende. Ik wilde niet meer alleen wonen en kocht hierdoor een mini bull terrier. Ook liet ik verschillende vriendschappen los en koos bewuster voor een andere levensstijl. Mede door een medisch verleden besloot ik om een extreme vorm van voedingscoaching te volgen voor meer vrijheid. Ik genas op alle vlakken en het dient me nog op zoveel meer niveaus. Hierdoor vast ik regelmatig wat een hele andere manier van leven van mij vergde.

In de zomer van 2021 besloot ik samen met een vriendin en m’n hondje Senna om 6 weken met de auto in Spanje rond te trekken en te voelen in welk gebied ik zou willen blijven. Ja, blijven.. want elke keer dat ik er weer was, vroeg ik me af waarom ik weer terug ging naar Nederland. Dan zijn het the usuals: baan, relatie, huis. Dat was inmiddels verholpen en kon ook mijn verbouwde huis in Nijverdal zeer goed verkopen.

Alles moest zo zijn! In 1 dag, aan het eerste stel, verkocht ik mijn huis waardoor ik van het geld dat ik overhield eindelijk mijn droom waar kon maken.. leven als een nomad. Alle spullen had ik verkocht en de essentials in de auto geladen en naar Spanje gereden.

Eind 2021 kocht ik een bus die ik liet ombouwen tot een camper. Op basis van gevoel gekocht en het klopte helemaal. Op dat moment verbleef ik voor een half jaar in een chalet op een park in Xabia met Senna. Hier was ik in oktober 2021 heen gereden. Begin mei 2022 kon ik dan eindelijk de camper ophalen in Nederland. Tezamen met een verassing voor mijn moeder reed ik eerder dan gepland naar Nederland en was er op haar grote dag dat ze een lintje kreeg. Hierdoor verschoof er iets in ons gezin waarna ik me voor het eerst in m’n leven vrij voelde.

Niet veel later ontmoette ik m’n huidige partner en we delen naast het ondernemerschap ook de liefde voor vrijheid en natuur. Inmiddels woon ik sinds begin mei in mijn bus en heb ik al mogen ervaren hoe dit voelt. Echter veranderde er iets in mij waardoor ik besloot om na Spanje toch weer terug te gaan naar Nederland. Helaas ging onderweg mijn camper stuk waardoor ik inmiddels al 10 weken in Nederland verblijf. In deze tijd zijn er ontzettend veel momenten geweest waarbij ik heb mogen ervaren dat ik elke dag bevestiging krijg van het universum. Het voelde als het lot dat dit alles heeft moeten gebeuren. Niet uit te leggen, alleen maar te voelen.

Eind augustus vertrek ik alsnog naar Finisterre in Spanje waar ik alsnog met open armen word ontvangen.

In de tijd van ‘doen wat goed voelt’ ben ik vooral bezig geweest wat voor mij belangrijk was. Nu heb ik de afgelopen maanden mogen ervaren dat dit nodig was om zelfliefde te voelen om van daaruit liefde te kunnen delen, oftewel geven én ontvangen.

Lang heb ik moeten horen dat dit met ontevredenheid te maken heeft volgens de projectie van anderen, maar in mijn ogen volg ik mijn intuïtie in deze ingevingen. Ik geloof er in dat we altijd krijgen wat we nodig hebben. Die les die kreeg ik, meerdere malen, waardoor ik nu ook voel dat het tijd is voor een andere levensstijl. Samen delen, is samen vermenigvuldigen maar dan op een onconventionele manier.

Met partner ergens in de wereld of met gelijkgestemden.. Waar de kans zich aandient, wonen & werken en vervolgens ervaren of het universum de bevestiging ook geeft.

Momenteel zit ik in Tilburg op de camping en hierna ga ik nog naar Zoeterwoude en Sellingen om de bus goed in te rijden voordat ik met een nieuwe motor naar Spanje rijd.

Tot de volgende!

Liefs Stephanie

******************

Hello dear people,

Thank you for reading my first post and I also got some nice comments about the personal piece. I’m going to explain that further in this blog. You see, I didn’t come to this decision lightly.

In 2019 I realized that I was not living my own life and was holding back because of an experience during the training for Family Constellations Facilitator. What did I need to be able to live my life to the fullest? To do only what feels good? I decided to sell my house in Zwolle and move to Nijverdal to live closer to family. I also quit my regular job and dived into entrepreneurship. I also wanted to go on vacation to Spain more often. In that same year everything happened and it all went smoothly until Corona came along. After that it went fantastic.

Bizarre to write down because Corona made me feel even better about what served me. I didn’t want to live alone anymore and bought a mini bull terrier as a result. I also let go of several friendships and chose a different lifestyle more consciously. Partly because of a medical past, I decided to follow an extreme form of nutrition coaching for more freedom. I healed on all levels and it serves me on so many more levels. Because of this, I fasted regularly which required a completely different way of living from me.

In the summer of 2021, together with a friend and my dog Senna, I decided to travel around Spain by car for 6 weeks and feel which area I would like to stay in. Yes, stay… because every time I was there again, I wondered why I went back to the Netherlands. Then it was the usuals: job, relationship, house. That had been solved and I could also sell my renovated house in Nijverdal very well.

Everything had to be like that! In 1 day, at the first couple, I sold my house and with the money I had left I could finally make my dream come true… living as a nomad. I had sold all my stuff and loaded the essentials into the car and drove to Spain.

At the end of 2021 I bought a bus that I had converted into a camper. Bought based on feeling and it was absolutely right. At that time I stayed for six months in a chalet on a park in Xabia with Senna. I drove here in October 2021. Early May 2022 I could finally pick up the camper in the Netherlands. Together with a surprise for my mother I drove to the Netherlands earlier than planned and on her big day she received a ribbon. This shifted something in our family after which I felt free for the first time in my life.

Not much later I met my current partner and we share besides the entrepreneurship also the love for freedom and nature. Meanwhile, since early May I live in my bus and I have already experienced how this feels. However, something changed in me so I decided to go back to the Netherlands after Spain. Unfortunately, on the way my camper broke down, so I’m now already 10 weeks in the Netherlands. In this time there have been many moments where I have experienced that I get confirmation from the universe every day. It felt like fate that all this had to happen. Not to explain, just to feel.

At the end of August I will leave for Finisterre in Spain where I will be received with open arms.

In the time of ‘doing what feels good’ I have mainly been doing what was important for me. Now I have experienced in the past months that this was necessary to feel self love in order to be able to share love from there, or to give and receive.

For a long time I had to hear that this has to do with dissatisfaction according to the projection of others, but I follow my intuition in these inspirations. I believe that we always get what we need. That lesson I received, several times, which is why I now also feel it is time for a different lifestyle. Sharing together, is multiplying together but in an unconventional way.

With a partner somewhere in the world or with like-minded people. Wherever the opportunity presents itself, live & work and then experience whether the universe gives the confirmation.

At the moment I’m camping in Tilburg and after that I’m going to Zoeterwoude and Sellingen to give the bus a good run-in before I drive to Spain with a new motorcycle.

Until the next one!

Love Stephanie