Deze blog is in het Nederland en Engels.
This blog is in Dutch and English (see below).

Hallo lieve mensen,

Het is mijn eerste weer sinds dat ik deze website heb gemaakt. Vanaf m’n 20e maak ik websites in HTML/ Frontpage en blogte ik er op los. Sinds Facebook op kwam in 2009 post ik daar bijna elke dag een verhaal. Echter, krijg ik steeds meer mensen in mijn netwerk die geen Facebook hebben waardoor ik de vraag kreeg om mijn verhalen en voortgang van mijn reis – waar ik zo dadelijk wat over deel – in een blog te zetten. Waar anders dan op mijn website?!

Sinds oktober 2021 ben ik geëmigreerd naar Spanje en ben ik geïnspireerd geraakt om iets met community’s te gaan doen. Toen ik in december een buscamper kon kopen en helemaal naar mijn wens kon laten inrichten, ging ik een nieuw avontuur in. Deze kon ik ophalen begin mei in Nederland. Als verrassing ging ik iets eerder naar Nederland om mijn moeder te verrassen omdat ze een lintje kreeg. Dat was zo mooi! Tegelijkertijd ontmoette ik m’n huidige partner. Toch vertrok ik weer naar Spanje. En ook voelde ik even het moment van.. wat ga ik nu doen?

Het is een verrijking om iemand te ontmoeten maar het is belangrijk om niet te gaan voegen, en dit is nou juist mijn proces dit leven. Deze mocht ik dan ook doorvoelen toen dat moment alsnog kwam. Ik besloot namelijk naar Nederland te gaan, maar kwam onderweg met pech te staan in Frankrijk waardoor de bus moest worden afgevoerd naar Nederland en ik kreeg een leenauto mee om de dag erop in Nederland aan te komen.

De bus deed er maar liefst 21 dagen over en vervolgens stond deze nog 2 weken stil bij de garage die hem op de lange baan schoof. Ik mocht zelf de regie nemen en belde wat rond om de bus vervolgens af te laten leveren bij een schadeherstel bedrijf in Goor.

Ondertussen besloten mijn vriend en ik alsnog op vakantie te gaan met zijn auto om na 10 dagen alleen verder te rijden naar de plek waar ik een half jaar had gezeten. Hier bleef ik 12 dagen slapen bij een vriendin. Alleen al in deze vakantie heb ik zoveel mogen ervaren dat ik graag in een volgende blog wil delen.

Inmiddels ben ik weer thuis, staat de bus bij m’n ouders op de parkeerplaats met een nieuwe motor. 0 km op de teller dus ik kan de reis weer van scratch af aan opbouwen.

Ik vertrek eind augustus naar Finesterre om met Pelgrims te werken. Dat ligt in Noord-west Spanje. Finesterre betekent ‘het einde van de wereld’. Nou, dat gaan we meemaken. Maar eerst vertrek ik vrijdag een rondje door Nederland langs al m’n vrienden en…. de eerste community waar we contact mee hebben gehad. Ik zeg we, want dit doe ik met Karima die ik heb ontmoet in Spanje die dezelfde visie heeft als ik. Mijn visie is: het creëren van woon- en werkmogelijkheden in bestaande community’s en op nieuwe plekken om mensen samen te laten komen en elkaar te helpen in persoonlijke ontwikkeling en de vrijheid te kunnen behouden door te rouleren tussen deze plekken. Heel veel mensen willen wel in een community wonen maar hebben de middelen niet om een stuk land te kopen. Veel mensen hebben al een stuk land, maar missen de contacten om er een community van te maken of om er meer uit te halen. Door het aanschaffen van een verplaatsbaar huis kunnen we op plekken wonen en werken en onderling rouleren voor inspiratie en wat ons nomaden hart blij maakt. Vooralsnog zien we mogelijkheden in Nederland, Spanje, Frankrijk en Zweden. Dit vergt ook een groep mensen die elkaar vertrouwen. Ik voorzie dan ook dat er meerdere groepen zullen komen.

Hier word mijn hart zo blij van. Vooralsnog dus lekker met de bus op pad met m’n hond Senna en al voorzichtig wat contacten leggen en ideeën delen.

In mijn volgende blog ga ik wat dieper op in wat deze afgelopen tijd op persoonlijke level met mij gedaan heeft en waarom ik persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk vind. Ik werk als (business) coach en geef voornamelijk energetische behandelingen en sessies. Dit heeft mijn leven verandert en heb ook al ontzettend veel mensen mogen begeleiden in hun proces.

Tot de volgende!

Liefs Stephanie

***********************************************************************************

Hello dear people,

It is my first again since I made this website. From the age of 20 I have been making websites in HTML/Frontpage and blogging. Since Facebook came in 2009 I have been posting a story there almost every day. However, more and more people in my network do not have Facebook so I was asked to put my stories and progress of my journey – which I will share in a moment – in a blog. Where else but on my website!

Since October 2021, I emigrated to Spain and became inspired to do something with communities. When I was able to buy a camper van in December and have it decorated just the way I wanted it, I embarked on a new adventure. I could pick it up in the Netherlands at the beginning of May. As a surprise I went to the Netherlands a little earlier to surprise my mother because she got a ribbon. That was so nice! At the same time I met my current partner. Yet again I left for Spain. And I also felt the moment of… what am I going to do now?

It is an enrichment to meet someone but it is important not to join, and this is precisely my process this life. So I was allowed to feel it when that moment came. I decided to go to the Netherlands, but on the way there I had a breakdown in France which meant that the bus had to be transported to the Netherlands and I was given a loaner car to arrive in the Netherlands the next day.

The bus took no less than 21 days and then it stood still for another 2 weeks at the garage which put it on the back burner. I was allowed to take charge myself and made some phone calls to have the bus delivered to a damage repair shop in Goor.

In the meantime, my partner and I decided to go on vacation with his car and after 10 days we drove on alone to the place where I had been for six months. Here I stayed 12 days with a friend. In this vacation alone I was able to experience so much that I would like to share in a subsequent blog.

Meanwhile I am back home, the bus is at my parents’ parking lot with a new engine. 0 km on the counter so I can rebuild the trip from scratch.

I leave for Finesterre at the end of August to work with Pilgrims. That is in north-western Spain. Finesterre means “the end of the world. Well, we are going to experience that. But first I’m going to tour the Netherlands on Friday, visiting all my friends and…. the first community we’ve been in touch with. I say we, because I am doing this with Karima who I met in Spain who has the same vision as I do. My vision is: to create living and working opportunities in existing communities and in new places to let people come together and help each other in personal development and to be able to keep the freedom by rotating between these places. A lot of people want to live in a community but don’t have the means to buy a piece of land. Many people already have a piece of land, but lack the contacts to make it into a community or to get more out of it. By buying a movable house we can live and work in places and rotate among ourselves for inspiration and what makes our nomadic hearts happy. For now we see possibilities in the Netherlands, Spain, France and Sweden. This also requires a group of people who trust each other. I foresee that there will be more groups.

This makes my heart so happy. For the time being I’m taking the bus out with my dog Senna and carefully making contacts and sharing ideas.

In my next blog I will elaborate on what this past time has done to me on a personal level and why I find personal development so important. I work as a (business) coach and give mainly energetic treatments and sessions. This has changed my life and I have been able to guide many people in their process.

Until the next one!

Love Stephanie