Privacy verklaring

Stephanie Tuinte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stephanie Tuinte
Adres op aanvraag
www.myinnerguidance.nl
support@myinnerguidance.nl

Als ondernemer ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden opgeslagen en beveiligd. Dat staat in deze Privacyverklaring. Deze moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Als u zich aanmeldt voor de inzichtmailing, zal ik uw gegevens alleen voor dat doel gebruiken. Als u een bestelling plaatst via mijn webshop, gebruik ik uw e-mailadres om u de factuur en verdere informatie toe te sturen. Alle informatie die u via e-mail verstrekt, verlaat mijn e-mailbox niet en ik bewaar de persoonlijke informatie die u via Messenger deelt niet.

Om welke persoonlijke gegevens gaat het precies?
Omdat u de website bezoekt, een account aanmaakt en/of gebruik maakt van de diensten van Stephanie Tuinte, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, IP-adres (het adres van waaruit de website is bezocht, dus de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden ze gevraagd?
De gegevens worden gevraagd om contact met u op te kunnen nemen en om de dienst te kunnen uitvoeren. Ik gebruik uw naam en e-mailadres om contact te onderhouden en om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de begeleiding. De begeleiding omvat alle ondersteuning buiten de sessies om, en ik bewaar zorgvuldig alle informatie die u per e-mail deelt. Uw gegevens worden ook verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of u anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?
Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt voor het samenstellen van uitgebreide bezoekersprofielen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (d.w.z. door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst).

Worden uw gegevens gedeeld met derden?
Ja, alleen als dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsvoering:

– bank, vanwege verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– website host, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van websitebezoekgegevens

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Mailing
Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of om u af te melden.

Wat gebeurt er terwijl u surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website goed te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten versturen wanneer een cookie wordt verzonden. Houdt u er rekening mee dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt. Zie hier voor de uitgebreide cookieverklaring.

Google Analytics – op een privacy-vriendelijke manier
Hiermee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacybeleid met meer informatie.

Deze gegevensverzameling gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; ik heb het unieke klantdeel van het IP-adres geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is beveiligd met passende en doeltreffende technische maatregelen, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. U herkent een SSL-verbinding aan het slotje en het woord ‘secure’ voor de url. Zie hier voor de cookieverklaring.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat ik de gegevens van bestaande en potentiële klanten niet langer bewaar dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Wel ben ik verplicht om mijn administratie, waaronder facturen met persoonsgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. Als u daar aanleiding toe ziet, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy statement

Stephanie Tuinte is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Stephanie Tuinte
Address on request
www.myinnerguidance.nl
support@myinnerguidance.nl

As an entrepreneur, I am obliged to inform you about the handling of your personal data. What happens to them, for what purpose, and how they are stored and secured. This is stated in this Privacy Statement. It should be concise, transparent, understandable and easily accessible.

Your data will be treated carefully, confidentially and respectfully
If you sign up for the insight mailing, I will only use your data for that purpose. If you place an order through my webshop, I will use your email address to send you the invoice and further information. Any information you provide via email does not leave my email box and I do not store the personal information you share via Messenger.

Which personal data is involved exactly?
Because you visit the website, create an account and/or use the services of Stephanie Tuinte, your personal data is processed: first and last name, address details, email address, IP address (the address from which the website was visited, i.e. the internet connection used) and data about your activities on the website.

Why are they requested?
The data is requested to contact you and to be able to perform the service. I use your name and email address to maintain contact and to inform you about relevant matters related to the guidance. The guidance includes all support outside the sessions, and I carefully store all information that you share by email. Your data will also be processed to send newsletters or otherwise inform you about my business activities and to analyze visitor behavior to improve the website.

What will not happen with your data?
Your data will not be sold to others. They are also not used to compile comprehensive visitor profiles, nor for decision-making based on automated processing (i.e. by computer programs or systems without human intervention).

Is your data shared with third parties?
Yes, only if this is necessary due to a legal obligation or a legitimate interest such as reasonable business operations:

– bank, due to payment processing
– tax advisor, because of access to invoices with address details
– website host, for the storage of data from contact forms
– newsletter software, for the digital newsletter
– Google Analytics, for the analysis of website visit data

Processing agreements have been concluded with these ‘processors’.

Mailing
At the bottom of every mailing you will find the option to change your details or to unsubscribe.

What happens while you surf?
Technical and functional cookies are used to make my website work properly and to guarantee ease of use. In addition, general visitor data is kept via Google Analytics, including the IP address.

Cookies
A cookie is a small and simple text file that is stored on your computer or mobile device when you first visit a website. Via the settings of your internet browser you can unsubscribe from cookies (no longer save), delete all previously stored information, and have a notification sent when a cookie is sent. Please note that some websites may function less well if you disable all cookies. See here for the detailed cookie statement.

Google Analytics – in a privacy-friendly way
With this, visit and click behavior on the website is analysed. This information is stored by Google on servers in the United States and processed in reports on the functioning of the website. On the websites of Google and Google Analytics you will find their privacy policy with more information.

This data collection is done in a privacy-friendly manner; I have made the unique customer part of the IP address anonymised, ‘data sharing’ has been turned off, and no combination of other Google services with Google Analytics is used. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so , or to the extent that these third parties process the information on behalf of Google. I have no influence on this.

Your data is well secured
I take the protection of your data seriously. Your data is not stored online (‘in the cloud’), my computer is secured with appropriate and effective technical measures, and the website uses a reliable SSL certificate. You can recognize an SSL connection by the lock and the word ‘secure’ before the url. See here for the cookie statement.

How long will your data be kept?
No longer than is necessary to realize the purposes for which your data is collected. This means that I do not store the data of existing and potential clients for longer than two years after the first contact if no agreement is concluded. However, I am obliged to keep my administration, including invoices with personal data, for seven years.

Is something not right, do you want to view your data or have it removed?
If you feel that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact me. If you see reason to do so, you can object to the processing of your personal data and/or submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

 

Termen en voorwaarden

Index:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Conformiteit en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, annulering en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument in het kader van een overeenkomst op afstand producten, digitale inhoud en/of diensten afneemt en deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op grond van een overeenkomst tussen de derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm zijn geproduceerd en geleverd;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
My Inner Guidance
Adres op aanvraag.
support@myinnerguidance.nl
Kamer van Koophandel nummer: 75145448
BTW-identificatienummer: NL001652426B85

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de factuur met een beslistermijn van 5 dagen. Indien de factuur op andere wijze wordt verstrekt, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden zijn opgenomen.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van het product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen aan de consument:
– het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
– de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing, de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
– indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
– In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Voor diensten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst gedurende een bedenktijd van ten minste 5 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar niet verplichten tot opgave van zijn reden(en).

2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de factuurdatum. Verlengde beslistermijn voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd in geval van het niet informeren over het herroepingsrecht:

3. Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met de verstrekte informatie. Hij zal de informatie over het product of de dienst in ontvangst nemen en op een veilige plaats bewaren.
2. De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de dienst die het gevolg is van een wijze van omgaan met de informatie die verder gaat dan is toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de dienst als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de beslistermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stopt de consument met het gebruik van de dienst, of stelt hij (een gemachtigde van) de ondernemer hiervan op de hoogte. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden de dienst te staken en de consument de toegang daartoe te ontzeggen. De consument heeft de opzegtermijn in ieder geval in acht genomen als hij de dienst staakt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument stopt de dienst met alle toebehoren overeenkomstig de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht berust bij de consument.
5. De consument draagt de resterende kosten van de dienst. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten voor zijn rekening moet nemen of indien de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, dan worden deze kwijtgescholden en wordt de factuur zo nodig gesloten.
6. De consument draagt geen kosten voor het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien:
– hij vóór de levering daarvan niet uitdrukkelijk heeft toegezegd met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen vóór het einde van de bedenktijd;
– hij bij het verlenen van zijn instemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
– de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden zijn.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping
1. Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die worden gesloten met tijdelijke kortingen of met een kortingsbon.
3. Dienstverleningsovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, doch uitsluitend indien:
– met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
– de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
– met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
– de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
– de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. Producten en/of diensten worden binnen een week geleverd, met vermelding wanneer dit niet haalbaar is.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, annulering en verlenging
Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand, met uitzondering van het lidmaatschap.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 5 dagen.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld verrichten van diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 5 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van diensten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 5 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het Indien betaling binnen deze termijn van 5 dagen uitblijft, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenprocedure
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

– Aan: [naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[emailadres of elektronisch adres van de ondernemer].

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [productaanduiding]*

de levering van de volgende digitale content: [aanduiding digitale inhoud]*

de levering van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroepen/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [besteldatum voor diensten of ontvangstdatum voor producten]

– [Naam consument(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Terms and conditions

Index:

Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the entrepreneur
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period
Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof
Article 9 – Obligations of the entrepreneur in the event of withdrawal
Article 10 – Exclusion right of withdrawal
Article 11 – The price
Article 12 – Compliance and extra guarantee
Article 13 – Delivery and execution
Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension
Article 15 – Payment
Article 16 – Complaints procedure
Article 17 – Disputes
Article 18 – Additional or different provisions

Article 1 – Definitions
In these terms and conditions, the following definitions apply:

Additional agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and/or services in connection with a distance contract and these items, digital content and/or services are supplied by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between the third party and the entrepreneur;
Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or profession;
Day: calendar day;
Digital content: data produced and delivered in digital form;
Duration agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and/or digital content during a certain period;
Durable data carrier: any tool – including e-mail – that enables the consumer or entrepreneur to store information that is personally addressed to him in a way that future consultation or use during a period that is tailored to the purpose for which the information is intended, and which allows unaltered reproduction of the stored information;
Right of withdrawal: the consumer’s option to cancel the distance contract within the cooling-off period;
Entrepreneur: the natural or legal person who offers products, (access to) digital content and/or services to consumers at a distance;
Distance contract: an agreement concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance selling of products, digital content and/or services, whereby exclusive or joint use is made up to and including the conclusion of the agreement. one or more techniques for remote communication;
Model withdrawal form: the European model withdrawal form included in Appendix I of these terms and conditions. Annex I does not have to be made available if the consumer has no right of withdrawal with regard to his order;
Technique for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur having to meet in the same room at the same time.

Article 2 – Identity of the entrepreneur
My Inner Guidance

Address on request.
support@myinnerguidance.nl
Chamber of Commerce number: 75145448
VAT identification number: NL001652426B85

If the activity of the entrepreneur is subject to a relevant licensing system: the data about the supervisory authority.

If the entrepreneur practices a regulated profession:
– the professional association or organization to which he is affiliated;
– the professional title, the place in the EU or the European Economic Area where it was awarded;
– a reference to the professional rules that apply in the Netherlands and indications where and how these professional rules are accessible.

Article 3 – Applicability
1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the consumer.
2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer via the invoice with a decision-period of 5 days. If the invoice is provided in another way, the entrepreneur will indicate, before the distance contract is concluded, how the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where of the general conditions.
4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him in the event of conflicting conditions.

Article 4 – The offer
1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be expressly stated in the offer.
2. The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products, services and/or digital content offered. Obvious mistakes or errors in the offer are not binding on the entrepreneur.
3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

Article 5 – The agreement
1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the time of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the associated conditions. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
2. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.
3. Within legal frameworks, the entrepreneur can inform himself whether the consumer can meet his payment obligations, as well as about all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the implementation.
4. The entrepreneur will send the following information to the consumer at the latest upon delivery of the product, service or digital content, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier:
– the email address of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
– the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
– the information about guarantees and existing after-sales service;
– the price including all taxes of the product, service or digital content; to the extent applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or performance of the distance contract;
– the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration;
– if the consumer has a right of withdrawal, the model withdrawal form.
– In the case of a long-term transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal
For services:

1. The consumer can dissolve an agreement with regard to the purchase of a service during a reflection period of at least 5 days without stating reasons. The entrepreneur may ask the consumer for the reason for withdrawal, but not oblige him to state his reason(s).

2. The reflection period referred to in paragraph 1 commences on the invoice date. Extended decision-period for services and digital content that is not delivered on a material medium in the event of not informing about the right of withdrawal:

3. If the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal or the model withdrawal form, the reflection period will expire twelve months after the end of the original reflection period determined in accordance with the previous paragraphs of this article.

Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period
1. During the cooling-off period, the consumer will handle the information provided with care. He will take the information of the product or service and keep it in a safe place.
2. The consumer is only liable for depreciation of the service that is the result of a way of handling the information that goes beyond what is permitted in paragraph 1.
3. The consumer is not liable for depreciation of the service if the entrepreneur has not provided him with all legally required information about the right of withdrawal before or at the conclusion of the agreement.

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof
1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, he will report this to the entrepreneur within the decision-period by means of the model withdrawal form or in another unambiguous manner.
2. As soon as possible, but within 5 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer will stop using the service, or notify (an authorized representative of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to discontinue the service and to deny the consumer access to it. The consumer has in any case observed the notice period if he discontinues the service before the reflection period has expired.
3. The consumer stops the service with all accessories in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal rests with the consumer.
5. The consumer bears the remaining costs of the service. If the entrepreneur has not reported that the consumer must bear these costs or if the entrepreneur indicates that he will bear the costs himself, these will be waived and the invoice closed if necessary.
6. The consumer bears no costs for the full or partial disposal of the product, service or digital content, if:
– prior to the delivery thereof, he has not expressly agreed to commence fulfillment of the agreement before the end of the cooling-off period;
– he has not acknowledged to lose his right of withdrawal when granting his consent; or
– the entrepreneur has failed to confirm this statement from the consumer.
7. If the consumer makes use of his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in the event of withdrawal
1. If the entrepreneur makes the notification of withdrawal by the consumer possible electronically, he will immediately send a confirmation of receipt after receipt of this notification.
2. The entrepreneur reimburses all payments from the consumer.
3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer has used for reimbursement, unless the consumer agrees to a different method. The refund is free of charge for the consumer.

Article 10 – Exclusion right of withdrawal
The entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in good time before the conclusion of the agreement:

1. Products or services whose price is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence and which may occur within the withdrawal period;
2. Agreements concluded with temporary discounts or with a discount coupon.
3. Service agreements, after full performance of the service, but only if:
– the execution has started with the express prior consent of the consumer; and
– the consumer has declared that he will lose his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has fully performed the agreement;
– the supply of digital content other than on a tangible medium, but only if:
– the execution has started with the express prior consent of the consumer; and
– the consumer has declared that he loses his right of withdrawal.

Article 11 – The price
1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer variable prices for products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This dependence on fluctuations and the fact that any prices quoted are target prices are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
– they are the result of statutory regulations or provisions; or
– the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
5. The prices stated in the offer of products or services are exclusive of VAT.

Article 12 – Compliance with the agreement and extra guarantee
1. The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement.
2. Products and/or services are delivered within a week, stating when this is not feasible.
3. An extra guarantee is understood to mean any commitment by the entrepreneur in which it grants the consumer certain rights or claims that go beyond what it is legally obliged to in the event that he has failed to fulfill his part of the agreement.

Article 13 – Delivery and execution
1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and assessing applications for the provision of services.
2. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 7 days, unless a different delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 7 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to dissolve the agreement without costs and is entitled to any compensation.
3. After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately refund the amount that the consumer has paid.

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension
Cancellation:

1. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period of time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month except the membership.
2. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular provision of services, at any time towards the end of the definite term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than 5 days.
3. The consumer can conclude the agreements referred to in the previous paragraphs:

– cancel at any time and are not limited to cancellation at a specific time or in a specific period;

– at least cancel in the same way as they entered into by him;

– always cancel with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.

Extension:

4. An agreement that has been entered into for a definite period of time and which extends to the regular provision of services may not be tacitly extended or renewed for a definite period.
5. An agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular provision of services may only be tacitly extended for an indefinite period if the consumer is allowed to cancel at any time with a notice period of no more than one month.

Article 15 – Payment
1. Insofar as not provided otherwise in the agreement or additional terms and conditions, the amounts owed by the consumer must be paid within 5 days after the start of the cooling-off period, or in the absence of a cooling-off period within 5 days after the conclusion of the agreement. In the case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after the consumer has received confirmation of the agreement.
2. When selling services to consumers, the consumer may never be obliged in general terms and conditions to pay more than 50% in advance. When advance payment is stipulated, the consumer cannot assert any rights with regard to the performance of the relevant service(s) before the stipulated advance payment has been made.
3. The consumer has the obligation to immediately report inaccuracies in the payment details provided or stated to the entrepreneur.
4. If the consumer does not meet his payment obligation(s) in time, after he has been informed by the entrepreneur of the late payment and the entrepreneur has granted the consumer a period of 5 days to still meet his payment obligations, after the If payment is not made within this 5-day term, the statutory interest will be owed on the amount still owed and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% on the next € 2,500 and 5% on the next € 5,000 with a minimum of € 40, =. The entrepreneur can deviate from the stated amounts and percentages in favor of the consumer.

Article 16 – Complaints procedure
1. The entrepreneur has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the consumer has discovered the defects.
3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 7 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within the period of 7 days with a notification of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
4. The consumer must give the entrepreneur at least 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this term, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.

Article 17 – Disputes
Only Dutch law applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.

Article 18 – Additional or different provisions
Additional provisions or provisions that deviate from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.

 

Annex I: Model withdrawal form

Model withdrawal form

(only complete and return this form if you wish to revoke the agreement)

– To: [name of entrepreneur]

[ geographic address entrepreneur]

[ fax number entrepreneur, if available]

[email address or electronic address of entrepreneur]

– I/We* hereby give notice that I/we* share our agreement regarding

the sale of the following products: [product designation]*

the delivery of the following digital content: [designation digital content]*

the provision of the following service: [designation service]*,

revoke/revoke*

– Ordered on*/received on* [order date for services or receipt for products]

– [Name of consumer(s)]

– [Address consumer(s)]

– [Signature consumer(s)] (only when this form is submitted on paper)

* Strike out what is not applicable or fill in what is applicable.

Cookie verklaring

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waarvoor worden cookies gebruikt?
Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site een stuk aangenamer.

Er zijn verschillende soorten cookies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessiecookies.
– Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming voor het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren te herhalen, wat u tijd bespaart en het navigeren door de webwinkel vergemakkelijkt. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
– Sessiecookies: Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij de webwinkel zo goed mogelijk afstemmen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:
– Winkelwagen (functionele cookie): Onthoudt welke producten zich in uw winkelwagen bevinden. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelwagen plaatsen.
– Cookie keuze (functionele cookie): Onthouden of u ons toestemming heeft gegeven om cookies te plaatsen.
– Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.
– AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter en diverse andere social media websites.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies via uw browser worden beheerd, bewerkt en verwijderd. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Cookie statement

What is a cookie?
A cookie is a small text file that is sent to your computer when you visit a website. Both this website and other parties may place cookies.

What are cookies used for?
This website uses cookies to improve the ease of use and performance of the website. With the help of cookies we ensure, among other things, that you do not always receive or have to enter the same information when you visit our site. Cookies make surfing the site a lot more pleasant.

There are several types of cookies
This website uses permanent cookies and session cookies.
– Permanent cookies: This allows the website to be specially set to your preferences. For example, to remember your permission to place cookies. This means you don’t have to repeat your preferences every time, which saves you time and makes it easier to navigate through the web store. You can delete permanent cookies via the settings of your browser.
– Session cookies: With the help of a session cookie we can see which parts of the website you have viewed during this visit. This allows us to adjust the web store as much as possible to the surfing behavior of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your browser.

For what specific purpose does this website place cookies?
This website places cookies for the following reasons:
– Shopping cart (functional cookie): Remember which products are in your shopping cart. Without this cookie you cannot order products or place them in your shopping cart.
– Cookie choice (functional cookie): Remember whether you have given us permission to place cookies.
– Facebook (Social Media cookie): With this cookie it is possible to ‘like’ our Facebook page. This button works by means of code that comes from Facebook itself.
– AddThis (Social Media cookie): With this cookie it is possible to share our content via Facebook, Twitter and various other social media websites.

How can I manage or delete cookies?
Usually, cookies can be managed, edited and deleted via your browser. More information about enabling, disabling and deleting cookies can be found in the instructions and/or by using the Help function of your browser.