Goedemorgen! Deze ochtend was ik vroeg wakker en besloot om aan te kleden en klaar te maken voor vertrek. Dat werd uiteindelijk 9:00 uur omdat ik twijfelde over de route. Eerst wil

de ik naar Salamanca via Bilbao maar koos toch voor Santiago. 7,5 uur rijden. Oei, even kijken hoe ver ik kom.

Gaandeweg langs de kust werd het weer slechter en slechter. Ik reed door Bilbao heen en verbaasde me over de drukte. Rechts zag ik de zee wat een fantastisch mooi uitzicht gaf en links zag ik industrie. Huh, midden in de stad? Tegenvaller! Ik reed door en er was geen zon te bekennen. Ik besloot bij een tankstation even te stoppen, wat suiker te halen en op zoek te gaan naar een andere route. M’n intuïtie sprak.. of zullen we naar Burgos rijden? Ja! Dat voelde goed, dus deed ik dat.

Ik reed naar een camperplek dat ik via Park4night gevonden had. Daar aangekomen moest ik nog een grintweg op. Ik hoorde m’n intuïtie weer spreken: rechtsomkeer! M’n gedachten opperden om het toch even te gaan bekijken. Ik reed het grintpad in en kwam langs een mega grote electriciteitcentrale. Niet fijn! Maar misschien valt het mee en ligt de plek verderop. Dus ik rij door en kom dan aan bij een veld, een verharde weg en een park. Daar staat nog een camper dus ik besluit die van mij er naast te zetten.

Ik sta even stil en laat Senna uit de bus, zitten er allemaal wespen bij de voorruit. Hoeveel tekens moet ik krijgen? Oke, dit was dan de druppel dus ik loop via de achterkant naar buiten, laat Senna instappen en gooi de schuifdeur dicht op de klik. F*ck! De bus zit op slot! Wat doe ik.. als ik ergens sta, zit ik meestal buiten of in de achterkant dus dan doe ik de cabine op slot. Hoe dom kun je zijn..

Geen paniek voel ik, maar een steevast vertrouwen. Ik loop het park in en vraag 3 mannen die er zitten te lunchen. Ze gaan allemaal mee toen ik ze vroeg in m’n gebrekkig Spaans om het slot open te breken. Aldaar loopt een van de mannen terug en haalt z’n bus. Een ander vraagt verbaasd en wijzend naar de sleutels nog in het contactslot: por que? Ja, por que.. gewoon dom. Met een hamer en een schroevendraaier wordt het slot opgemaakt. Gelukt! Ik open de schuifdeur en een blij hond springt de mannen tegemoet.

Wat een zegening! Maar ook.. wat een ervaring weer! Mijn intuïtie liegt nooit! Hoeveel tekens heb ik nodig.. Dat gaat vanaf nu anders.

Leef jij volgens jou intuïtie of beland je ook nog wel eens in situaties waarbij je intuïtie gelijk heeft?

Ik sta nu naast een weg geparkeerd. Off-grid. Heerlijk tussen de bomen. Morgen naar Fisterra via Santiago de Compostella.

Liefs Stephanie

*****************

Good Morning!!! This morning I woke up early and decided to get dressed and ready to leave. It ended up being 9:00 because I was in doubt about the route. First I wanted to go to Salamanca via Bilbao but chose Santiago. A 7.5 hour drive. Oh dear, let’s see how far I get.

Gradually, along the coast, the weather got worse and worse. I drove through Bilbao and was amazed at the crowds. On the right I saw the sea which gave a fantastic view and on the left I saw industry. Huh, in the middle of the city? Bummer! I drove on and there was no sun to be seen. I decided to stop at a gas station, get some sugar and look for another route. My intuition spoke… or shall we drive to Burgos? Yes! That felt right, so I did.

I drove to a camper spot that I had found through Park4night. Once there, I had to drive up a gravel road. I heard my intuition speaking again: turn right! My thoughts suggested to go and have a look anyway. I drove into the gravel path and came along a mega power station. Not nice! But maybe it’s not so bad and the place is further along. So I drive on and then arrive at a field, a paved road and a park. There is another camper there so I decide to put mine next to it.

I stand still for a moment and let Senna out of the van, there are all these wasps by the windshield. How many signs do I have to get? Okay, this was the last straw so I walk out the back, let Senna get in and slam the sliding door shut on the click. F*ck! The bus is locked! What do I do… if I’m standing somewhere, I’m usually outside or in the back so then I lock the cab. How stupid can you be….

No panic I feel, but a steadfast confidence. I walk into the park and ask 3 men sitting there having lunch. They all join me when I asked them in my imperfect Spanish to pick the lock. One of the men walks back and gets his bus. Another asks in surprise and pointing to the keys still in the ignition: por que? Yes, por que. just stupid. With a hammer and a screwdriver the lock is opened successfully! I open the sliding door and a happy dog jumps out to meet the men.

What a blessing! But also… what an experience again! My intuition never lies! How many signs do I need…. That will change from now on.

Do you live according to your intuition or do you sometimes find yourself in situations where your intuition was right in the first place?

I am now parked next to a road. Off-grid. Lovely among the trees. Tomorrow to Fisterra via Santiago de Compostella.

Love Stephanie